17,154 Reputation

10 yesterday
10 Nov 20
20 Nov 17
10 Nov 15
10 Nov 9
15 Nov 6
10 Oct 27
20 Oct 26
20 Oct 20
10 Oct 19
35 Oct 15
10 Oct 13
15 Oct 6
10 Oct 2
20 Sep 29
55 Sep 25
10 Sep 23
20 Sep 22
10 Sep 21
10 Sep 16
55 Sep 7
10 Sep 4
10 Aug 17
10 Aug 13
10 Jul 30
10 Jul 27
10 Jul 25
10 Jul 24
10 Jul 22
10 Jul 17